ТЫВА НАЦИОНАЛ ЧЕМНЕРНИн КИЖИНИн КАДЫЫН БЫЖЫГЛААРЫНГА САЛДАРЫ

Чип турар чемивистин шынарынче кичээнгейни угландырары чугула дээрзин эрткен чылда кылып чоруткан эмчи шинчилгелеринин тунелдери бадыткап турар: чоннун чангыс аай болгаш кижинин организминге шоолуг-ла ажыы чок чемни чип турарындан, шимченгир эвес чоруундан хой кезиинде аарып турарын эмчи шинчилгелери бадыткаан.
Хоолгалыг хой эъди

Тываларнын хундуткелдиг чеми – хой ужазы чаглыг-даа болза, холестерин тывылдырбас, чоннун «ужа чаа чурекке дегбес» дээри чиге болуп турарын моон мурнунда чорудуп турган лабораторлуг шинчилелдер бадыткаан. Чаглыг хой эъдинде хан-дамырларга хора чок арахидон, линол, липол дээн ышкаш устер синниккен чагны оскээр витамин F, азы холестерин чок устер деп санаар. Ынчалдыр хой эъдинде инек эъдинге деннээрге дорт катап, хаван эъдинден 2,5 катап эвээш холестерин бары бадытканттынган. Оон ангыда кошкун чоннар аът эъдин кижинин кадыынга бедик шынарлары дээш уе-дуптен бээр унелээр чораан. Оон тургузуунда 12 ПНЖК, азы холестерин чок унелиг устер кирип турар.
Суттен кылган чемнер

Тыва чоннун кухнязында хундуткелдиг болгаш ажыктыг чемнернин бирги одуруун сут богаш суттен кылган чемнер ээлеп турары чугаажок. огнун херээжен ээзи эртен тургаш-ла саарып тургаш хайындырган суттуг шайынын устун баштай чер-чурттурун ээлеринге, бурганнарга оргуп-чажып, хундулеп, камгалалды аал-оранынга, чоок кижилеринге дилеп, чалбарыыр чоруу анаа эвес.

Чылыг дужерге шаандакы тыва чон долузу-биле суттен кылган чемнерже шилчиир чораан. Ында соодукчу чок турганы, азы оске-даа чылдагааннар база турган-даа болза, суттен кылган чемнер кижинин организмин арыглаарынга улуг салдарны чедирип турганын амгы уенин эртем медициназын езугаар кончуг эки деп санаар.
Тываларнын суттен кылган чеми чангыс аайланчак эвес, янзы-буру турганы онзагай – ааржы, курут, быштак, итпек дээш оон-даа хой. Мындыг хой янзы сут чемнерин кылып чип чораан чоннар ховар. Чижелээрге тыва чон, эн ылангыя бичии уруглар хойтпакка дыка ынак. Оон организмнин кырыырынга удур болгаш улуг назы назылаарынга салдарын шинчилелдер коргускен. Хойтпактын тургузуунда казеин деп нарын белок ижин-баарнын чем хайылдырар шынарларын экижидер болгаш кижинин мага-бодунга оон эки шынары суттен эки шингээдип алдынар.
Суттен кылган чемнернин аразында бе хымызы эм деп санаттынар чораан. Оон хоралыг микробтарга удур болгаш сулараан кижини ккш-шыдал киирер шынарлары бедик.

Далган-тараа

Тываларнын база бир кадыкшылга ажыктыг чемнеринге тараа-далган хамааржыр. Ажыткы холуп быжырган амгы уенин хлеб аймаан бетти дизе ажыы чок деп турушту чамдык эртемдээн-диетологтар ээлеп турары билдингир болгай. Оларнын тараа аймаанын хевирлерин чемге ажыглаарын саналдаан аргалары тыва далганны кылып чиири-биле домейлешкек болуп турары солун. Тыва далганда болгаш чинге-тараада тараа аймаанын барык шупту ажыктыг шынарлары камгалаттынган болуп турар.
Тыва далганнын тургузуунда микро-макро элементилер, В, Е, А, Д болуктернин витаминнери, вирустарга болгаш бактерияларга удур лизин болгаш горлецин будумелдери кирип турар. Кижинин мага-бодунга эргилде функцияларын экижидип турар. Хан-дамырнын, ижин-баарнын ажылын, клеткалар чаартынарынын, гормоннарнын болгаш аарыгларга удурланырын таарымчалыг байдалга тударынга, баш дугунун, дыргактарнын, кижинин кежинин байдалынга улуг салдарлыг.

Чинге-таарада бо уеде нептереп турар рак аарыынын ооскуурун удурланыр онзагай шынарлар бар. Оон ангыда ол хан базыышкынын кудуладыр, дамырларнын херлиичел болурунга ажыктыг. Чинге-тараа ижин-баар, чигир аарыг, аллергиялаар болгаш атеросклерозтуг улуска база ажыктыг.

Материалды Кадык-Камгалал яамызынын эмчи-социал болгаш удуртулга талазы-биле эртем-шинчилел институдунун директорунун оралакчызы, медицина эртемнеринин кандидады Лариса Куулар биология эртемнеринин кандидады О. Бартаннын чоруткан шинчилелдеринге ундезилеп белеткээн.